Project

 

USEmobility

“Understanding Social behaviour for Eco-friendly multimodal mobility”

(“Sociaal gedrag begrijpen voor ecologische multimodale mobiliteit”)

  

Onze doelen

  • We willen de redenen achter gedragsverandering richting ecologische multimodale mobiliteit identificeren en toekomstige potentiëlen voorspellen.
  • We willen energiezuinig en milieuvriendelijk vervoer in Europa ondersteunen.
  • We willen een bijdrage tot een groen Europees mobiliteitsbeleid leveren.

Onze motivatie

Hoewel de auto het overheersende middel van vervoer is, neemt het aantal reizigers op het openbaar vervoer toe. Deze trend wordt bevestigd door het groeiende aantal reizigers op regionale spoorlijnen in veel Europese landen.

Mensen verwachten intelligente en betaalbare mobiliteit, zoals naadloos aansluitend en toegankelijk openbaar vervoer, maar ook veilige infrastructuur voor voetgangers, fietsers en automobilisten* (=aan stations???). Ze verwachten ook flexibeler en groenere mobiliteitsoplossingen. Negen van de tien EU-burgers vinden dat de verkeerssituatie in hun woonomgeving moet worden verbeterd.

De trend naar eco-mobiliteit in Europa toont aan dat een uitsluitend op wegvervoer gericht mobiliteitsbeleid niet tegemoet komt aan de vervoerswensen van de burgers. We kunnen zien dat een kader voor een betaalbare en milieuvriendelijke multimodale mobiliteit met een visie ontbreekt. Wat we nodig hebben is een alomvattend concept multimodale mobiliteit.
 

Onze aanpak

Na het verzamelen van gegevens uit relevante studies over multi-modaal vervoer en reizigersgedrag zal in 2011 een uitgebreide enquête worden gehouden in Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië om de echte redenen voor gedragsverandering op mobiliteitsvlak te ontdekken.
We gaan reizigers interviewen die zijn overgestapt van autogebruik op (multimodale) vervoersketens.
Het onderzoeksveld zal het lokale en regionale vervoer zijn, dat door de meeste mensen dagelijks wordt gebruikt. We denken dat als er multimodale ketens worden gebuikt, het spoor de ruggengraat van het vervoersysteem vormt, terwijl bussen, auto’s en fietsen als feeders van de spoorwegen functioneren.
USEmobility past een nieuwe bottom-up-aanpak toe die direct de redenen van de verandering in het mobiliteitsgedrag van Europese burgers identificeert. Verschillende factoren die een invloed hebben op de keuze van de vervoersmodus zullen worden geanalyseerd. “Harde factoren” als infrastructuur, technologie en communicatie maar ook “zachte factoren” zoals socialisatie, milieufactoren en milieubewustzijn worden in de verf gezet. 

Verwachte resultaten

USEmobility zal de overeenkomsten en verschillen tussen maatschappelijke groepen in Europa met betrekking tot hun mobiliteitsgedrag aantonen. Het projectteam zal scenario’s voor een milieuvriendelijke multimodale mobiliteit uitwerken en daarbij demografische, economische en sociale trends en de behoeften van verschillende maatschappelijke groepen (bijv. jongeren, ouderen, gezinnen, mensen met beperkte mobiliteit of een beperkt inkomen, mannen en vrouwen).

In 2012 worden deze scenario’s intensief besproken met Europese reizigers- en consumentenorganisaties, maar ook met de doelgroepen: beleidsmakers bij de overheid en bij de vervoersmaatschappijen.

Gebaseerd op de resultaten van de analyse worden een aantal maatregelen voorgesteld met de beste kosten-batenverhouding voor de middellange en lange termijn, zodat het openbaar vervoer kan worden aangepast aan de behoeften van de reizigers.

De Europese Commissie zal strategische aanbevelingen krijgen voor de ontwikkeling van het toekomstige Europese beleid op het gebied van het regionale vervoer en voor het toekomstige Europese onderzoek op het gebied van mobiliteit, dat de multimodale mobiliteit van de Europeanen zal ondersteunen.

In deze manier kan een gedragsverandering naar een energiezuiniger en milieuvriendelijke vervoerswijze worden bewerkstelligd. 

Over ons

Het project USEmobility wordt uitgevoerd door een consortium van 7 partners uit 5 landen: